Skorzystaj z najlepszej oferty.
Zostaw swój numer telefonu.
Oddzwonimy.

  Infolinia
  61 223 11 11

  Zmiany w Umowie i Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

  Informujemy, że od dnia 12 grudnia 2018 roku zmianie ulega treść Umowy oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

  Zmiany przedstawione poniżej wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i są konsekwencją wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

  Zmianie ulega §5 ust. 2 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

  2. Abonent nie później niż do dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1, ma prawo doręczyć Dostawcy usług pisemne, elektroniczne lub dokumentowe oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian. Oświadczenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, a jego brak w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.

  Zmianie ulega §6 ust. 5 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

  5. Dostawca usług może umożliwić Abonentowi zmianę warunków Umowy, w zakresie

  a)świadczonych Usług ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową,
  b)okresu, na jaki została zawarta Umowa w tym minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych,
  c)pakietu taryfowego,
  d)sposobu składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje Usług,
  e)okresu rozliczeniowego

  – za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności za pomocą Panelu Abonenta SATPOL. W takim wypadku Dostawca usług utrwali oświadczenie Abonenta, będzie przechowywać je do końca obowiązywania Umowy na zmienionych warunkach i udostępniać jego treść Abonentowi na jego żądanie. W przypadku zmiany warunków Umowy dokonanej telefonicznie Dostawca usług utrwala całą rozmowę. Jednocześnie Dostawca usług obowiązany jest do potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian w terminie ustalonym z Abonentem, ale nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia zlecenia zmiany. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  Zmianie ulega §7 ust. 3 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

  3. W przypadku, gdy Umowa została zawarta poza Biurem Obsługi Abonenta lub na odległość, Abonent będący konsumentem może od niej odstąpić w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy składając Dostawcy usług pisemne, elektroniczne lub dokumentowe oświadczenie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie wywołuje taki skutek, jakby Umowa nie została zawarta. Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odrębnie w stosunku do każdej zamówionej Usługi.

  Zmianie ulega §17 ust. 9 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, który otrzymuje następujące brzmienie:

  9. Dostawca usług zapewnia, na żądanie Abonenta, możliwość:

  a) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usługo podwyższonej opłacie;
  b) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie;
  c)określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową Usługi albo ceny za połączenie, w przypadku Usługi taryfikowanej za całe połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta w żądaniu, chyba że takie połączenia nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.
  d)ustalenia progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie w wysokości 0, 35, 100 lub 200 zł dla każdego okresu rozliczeniowego, przy czym domyślny próg, w przypadku braku deklaracji ze strony Abonenta, wynosi 35,00 zł.

  Zmianie ulega §18 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, który otrzymuje następujące brzmienie:

  2. Abonent, nie później niż do dnia wejścia w życie zmian Cennika lub Regulaminu, o których mowa w ust. 1, ma prawo doręczyć Dostawcy usług oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian w Cenniku lub Regulaminie w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej pod rygorem nieważności. Brak oświadczenia Abonenta w w/w formie w powyższym terminie oznacza akceptację zmian w Cenniku lub Regulaminie.

  Zmianie ulega §19 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, który otrzymuje następujące brzmienie:

  1. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.

  Zmianie ulega §20 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, który otrzymuje następujące brzmienie:

  3. Zawieszenie świadczenia Usługi może nastąpić również na pisemny, elektroniczny lub dokumentowy wniosek Abonenta, który nie zalega z opłatami wynikającymi z Umowy.

  Zmianie ulega §22 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, który otrzymuje następujące brzmienie:

  2. Dostawca usług za dodatkową opłatą może odebrać Sprzęt z Lokalu. Wolę skorzystania z tej usługi Abonent winien zgłosić Dostawcy usług wraz z pisemnym, elektronicznym lub dokumentowym oświadczeniem o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy lub najpóźniej w dniu, w którym następuje odstąpienie, rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy.

  Zmianie ulega §29 ust. 2-4 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, który otrzymuje następujące brzmienie:

  2.W trakcie obowiązywania Umowy Abonent zobowiązany jest do pisemnego, elektronicznego lub dokumentowego powiadomienia Dostawcy usług o każdej zmianie adresu lub innych danych identyfikujących Abonenta zawartych w Umowie, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian.
  3. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego, elektronicznego lub dokumentowego powiadomienia Dostawcy usług o utracie tytułu prawnego do Lokalu.
  4.Abonent niebędący osobą fizyczną zobowiązany jest, z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni, do pisemnego, elektronicznego lub dokumentowego powiadomienia Dostawcy usług o mającym nastąpić rozwiązaniu, likwidacji, upadłości, przekształceniu formy prawnej, podziale, połączeniu lub innym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na byt prawny Abonenta.

  W przypadku braku akceptacji w/w zmian Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy zawartej z Dostawcą usług. W tym celu należy dostarczyć pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian treści Umowy i Regulaminu do Dostawcy usług, nie później niż do dnia wprowadzenia zmian w życie. Ponadto informujemy, że w razie skorzystania z prawa do wypowiedzenia Umowy na podstawie art. 60a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16.07.2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 ze zm.), Dostawcy usług przysługuje z tego tytułu zwrot przyznanych ulg (zwrot upustów).