Skorzystaj z najlepszej oferty.
Zostaw swój numer telefonu.
Oddzwonimy.

  Infolinia
  61 223 11 11

  Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

  Informujemy, że od dnia 12 września 2018 roku zmianie ulega treść Umowy oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

  Zmiany przedstawione poniżej wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i są konsekwencją wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

  Zmianie ulega §12 ust. 7 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, który otrzymuje następujące brzmienie:

  7. W przypadkach jakichkolwiek stałych lub regularnie powtarzających się istotnych rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem Usługi dostępu do sieci Internet na rzecz Abonenta będącego konsumentem pod względem minimalnej prędkości lub innych parametrów jakości Usługi a wykonaniem opisanym zgodnie z ust. 3-6 niniejszego paragrafu, jeśli rozbieżności takie stanowią nienależyte wykonanie Umowy w rozumieniu przepisów prawa, Abonentowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji zgodnie z postanowieniami § 26-28 Regulaminu, a także rozstrzygnięcie sporu w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa UKE zgodnie z art. 109 Prawa telekomunikacyjnego lub powództwo do sądu powszechnego.

  Zmianie ulega §28 ust. 10 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, który otrzymuje następujące brzmienie:

  10. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Abonent będący konsumentem może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie art. 109 Prawa telekomunikacyjnego

  W przypadku braku akceptacji w/w zmian Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy zawartej z Dostawcą usług. W tym celu należy dostarczyć pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian treści Umowy i Regulaminu do Dostawcy usług, nie później niż do dnia wprowadzenia zmian w życie. Ponadto informujemy, że w razie skorzystania z prawa do wypowiedzenia Umowy na podstawie art. 60a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16.07.2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 ze zm.), Dostawcy usług przysługuje z tego tytułu zwrot przyznanych ulg (zwrot upustów).