Skorzystaj z najlepszej oferty.
Zostaw swój numer telefonu.
Oddzwonimy.

  Infolinia
  61 223 11 11

  Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 roku ulega zmianie Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. Wynika to z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, dalej zwana Ustawą), wprowadzającej obowiązek dokonania zmian w obowiązującym Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej w wymienionych trybach. Zmiany wprowadzone Ustawą objęły swoim zakresem również szereg obowiązków informacyjnych, rozszerzając dotychczasowy katalog przekazywanych informacji, tak aby Abonenci posiadali jak największą wiedzę, zarówno przed zawarciem umowy, jak i na etapie korzystania z usług telekomunikacyjnych.

   Mając na względzie obowiązek zmiany warunków umów, który wynika z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych do treści Ustawy oraz realizując podstawowe prawo konsumenta do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, poniżej przedstawiamy zakres zmian w obowiązującym Abonentów SATPOL Systemy Telewizji Kablowej Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

   Z dniem 25 grudnia 2014 roku § 5 ust. 5 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych otrzymuje następujące brzmienie:

   „5. W przypadku, gdy Umowa abonencka została zawarta poza Biurem Obsługi Abonenta lub na odległość, Abonent może od niej odstąpić w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy abonenckiej, składając pisemne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego terminu. Odstąpienie przez Abonenta od Umowy abonenckiej w powyższym trybie wywołuje taki skutek, jakby Umowa abonencka nie została zawarta.”

   Z dniem 25 grudnia 2014 roku § 22 ust. 2 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych otrzymuje następujące brzmienie:

   „2. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia Umowy abonenckiej uważa się za złożone z dniem doręczenia drugiej stronie.”