Skorzystaj z najlepszej oferty.
Zostaw swój numer telefonu.
Oddzwonimy.

  Infolinia
  61 223 11 11

  Zmiany w Umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych

  SATPOL sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Gnieźnie (dalej „Dostawca usług”) uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. z 2020 r. poz. 875 wraz z późn. zm. od dnia 21 grudnia 2020 r. ulegają zmianie wzory umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej „Umowa”).

  Poniżej prezentujemy zamiany w postanowieniach Umowy, które będą obowiązywać od dnia 21 grudnia 2020r.

  1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o rozwiązaniu Umowy bądź o wypowiedzeniu Umowy będzie mogło być złożone w formie dokumentowej, w sposób określony w Umowie. Będziemy Państwu niezwłocznie potwierdzać otrzymanie takiego oświadczenia oraz w ciągu 14 dni informować na trwałym nośniku, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem oświadczenia, dzień otrzymania oświadczenia i dzień rozwiązania/odstąpienia od Umowy.
  2. Wypowiedzenie Umowy będzie skutkować w terminie 1 miesiąca od złożenia oświadczenia, niezależnie od przyjętego okresu rozliczeniowego.
  3. W przypadku Umowy zawartej na czas określony, będziemy Państwa informować o jej automatycznym przedłużeniu na czas nieokreślony, przynajmniej na 30 dni przed upływem okresu na jaki została zawarta, a także o możliwości i sposobie rozwiązania Umowy oraz o najkorzystniejszych pakietach taryfowych znajdujących się w naszej ofercie. Powiadomienie zostanie przekazane w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku.
  4. Jeśli Państwa Umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony i wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, co najmniej raz w roku będziemy Państwa informować o najkorzystniejszych pakietach taryfowych znajdujących się w naszej ofercie.

  W przypadku braku akceptacji w/w zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy zawartej z Dostawcą usług. W tym celu należy dostarczyć pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian treści Umowy do Dostawcy usług, nie później niż do dnia wprowadzenia zmian w życie. Ponadto informujemy, że w razie skorzystania z prawa do wypowiedzenia Umowy na podstawie art. 60a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16.07.2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 ze zm.), Dostawcy usług przysługuje z tego tytułu zwrot przyznanych ulg (zwrot upustów).